zachmurzenie duże
14°
12°
wtorek
Za tydzień sesja Rady Gminy Niegowa
21 września 2022 r. | 12:31
0

W środę 28 września o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie kreślenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Niegowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

porządek obrad:
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLV i XLVI sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023;
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/XXXVII/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Niegowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
10. Podjęcie uchwały w zmiany uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 15 maja 2019 r. sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Niegowa do roku 2030;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sokolnikach oznaczonej numerem ewidencyjnym 812/2 o powierzchni 0,2324 ha;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2033;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022;
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
16. Sprawy różne;
17. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Niegowa.



Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *