zachmurzenie duże
23°
22°
niedziela
We wtorek sesja Rady Gminy Niegowa
01 sierpnia 2019 r. | 08:31
0

We wtorek 6 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Zawiercie w przedmiocie powierzenia Miastu Zawiercie przez Gminę Niegowa zadań własnych utrzymania czystości i porządku w gminie.

Początek sesji o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niegowa;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie na rzecz Gminy Niegowa z przeznaczeniem na cele publiczne;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Niegowa z przeznaczeniem na cele publiczne;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Zawiercie w przedmiocie powierzenia Miastu Zawiercie przez Gminę Niegowa zadań własnych utrzymania czystości i porządku w gminie;
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Niegowa instrumentem płatniczym;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029;
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
17. Sprawy różne;
18. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *