zachmurzenie duże
-5°
-8°
niedziela
We wtorek sesja budżetowa
23 grudnia 2020 r. | 11:43
0

We wtorek 29 grudnia o godz. 12:00 w sali gimnastycznej SP w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni przyjmą budżet na 2021 rok.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXII sesji Rady Gminy Niegowa
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy
6. Interpelacje i wnioski Radnych
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Gminę
8. Informacja z zadań i inwestycji realizowanych w 2020 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Niegowa na lata 2021-2026
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Postaszowice
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2020-2030
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2021-2030
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych
19. Sprawy różne
20. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *