zachmurzenie umiarkowane
20°
20°
wtorek
W środę II sesja Rady Gminy Niegowa
29 listopada 2018 r. | 12:05
0

W środę 5 grudnia w w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się II sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni będą głosować na temat podatków.

Początek sesji o godz. 15:30.

porządek obrad:
1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I sesji Rady Gminy Niegowa oraz XLIII i XLIV sesji kadencji 2014 -2018;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień na 2019 rok w podatku od nieruchomości;
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok;
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2019 rok;
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały Nr 266/XXXV/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
18. Sprawy różne;
19. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *