słabe opady śniegu
-1°
-2°
wtorek
MWM Brzesko
Urząd poszukuje odbiorcy śmieci z nieruchomości zamieszkałych w gminie Niegowa
13 października 2021 r. | 11:35
0

Urząd Gminy Niegowa poinformował, że zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Poniżej komunikat w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Niegowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Zgodnie z Uchwałą nr 205/XXVIII/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Niegowa gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

W związku z powyższym tylko właściciele w/w nieruchomości są uprawnieni do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej https://niegowa.bip.net.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegowa www.niegowa.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *