zachmurzenie duże
23°
22°
niedziela
Starostwo szuka dyrektora
27 grudnia 2018 r. | 10:30
0

Starostwo Powiatowe w Myszkowie informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie.

1.    Wymagania niezbędne:
Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie średnie,
b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego  domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź  zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,
c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej     funkcji.

2.    Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej, psychologii, pracy socjalnej,
c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu terytorialnego,
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
g) komunikatywność i kreatywność.

3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi w placówce, w szczególności:
a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących poszczególnych wychowanków.
3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie, dbałość o mienie placówki.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków lub pod nr telefonu 34/315-79-08.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *