zachmurzenie duże
-0°
-1°
sobota
Sesja ws. OZE
09 maja 2019 r. | 09:25
0

W środę 15 maja odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni będą głosować dofinansowania z budżetu gminy inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa.

Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI i VII sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Informacja przedstawicieli Kół Łowieckich w sprawie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta;
8. Informacja z inwestycji realizowanych w I półroczu 2019 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Niegowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Niegowa z przeznaczeniem na cele publiczne;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Niegowa z przeznaczeniem na cele publiczne;
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2019-2029;
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
20. Sprawy różne;
21. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy Niegowa.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *