słabe opady śniegu
-1°
-2°
wtorek
Sesja absolutoryjna na żywo na facebooku!
14 czerwca 2018 r. | 08:56
5

Dziś w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie odbędzie się sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której radni będą głosować za udzieleniem Wójtowi absolutorium. Sesja ta będzie transmitowana live na naszym facebooku - TUTAJ.

Początek o godz. 12:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XL sesji Rady Gminy Niegowa;
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
6. Interpelacje i wnioski Radnych;
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku;
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie za 2017 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na realizację zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją aplikacji GEO – INFO;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 275/XXXVI/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806S w miejscowości Moczydło o długości 320 mb”;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegowa w 2018 roku”;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 81/XII/2015 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Niegowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Niegowa;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie za 2017 rok;
17. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy Niegowa za 2017 rok:
17.1. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
17.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
17.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;
17.4. przedstawienie uwag i wniosków stałych Komisji Rady Gminy;
17.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
17.6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niegowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2018-2028;
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych;
21. Sprawy różne;
22. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Niegowa5 odpowiedzi na “Sesja absolutoryjna na żywo na facebooku!”

 1. Tomasz Żyznik pisze:

  Bardzo dobra decyzja. Obejrze sobie w pracy.

  9
  1
 2. Igrzy pisze:

  dobre

  9
  0
 3. Prawdopodobnie Dariusz Szlęk pisze:

  Takiej rewolucji w przepływie informacji na żywo w Gminie Niegowa jeszcze nie było.

  10
  1
 4. Obserwator pisze:

  Panie Darku gratulacje za zaburzenie spokoju Wójtowi i Przewodniczącemu .Myślę ,że to koniec rżnięcia wariatów w stosunku do mieszkańców.

  6
  1
 5. Obywatel pisze:

  Pierwszy Radny po prawej stronie twardo śpi ,ciekawe czy cicho.

  3
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *