zachmurzenie duże
23°
22°
niedziela
Rusza konkurs “Inicjatywa Sołecka”. Do zgarnięcia aż 60 000 zł!
21 marca 2019 r. | 09:57
0

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił konkurs pn. "Inicjatywa Sołecka". Środki finansowe przeznaczone z budżetu Województwa Śląskiego na organizację Konkursu zmieniają przestrzeń, infrastrukturę, architekturę miejscowości naszego województwa. Obszary wiejskie w województwie śląskim posiadają ogromny potencjał w sferze kultury i dziedzictwa lokalnych społeczności. Stanowi to wielki atut na tle innych regionów Polski, zwłaszcza że umożliwia to pokazanie innego wizerunku naszego regionu, kojarzonego przede wszystkim z przemysłem ciężkim. Dlatego śląska wieś powinna być traktowana szczególnie, jako dobro wspólne całego regionu.

Ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” (zwany dalej „MKIS”) dofinansowane będą zadania realizowane przez gminy w zakresie przedsięwzięć związanych z celami MKIS, polegające na:
1) działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, w szczególności organizacja warsztatów, szkół liderów dla młodzieży, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kursy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, wydarzenia
dla seniorów, wydarzenia wspierające i rozwijające przedsiębiorczość, inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, inicjatywy przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym, wydarzenia promujące i organizujące wolontariat itp., a także zakup odpowiedniego wyposażenia
(np. świetlicy) związanego z realizacją przedsięwzięcia;
2) działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności upamiętnienie wydarzeń szczególnych dla historii i dziedzictwa miejscowości oraz naszego województwa, a zwłaszcza związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego, promocja rękodzieła i produktów lokalnych, wsparcia rozwoju i promocji twórczości ludowej przez zakup strojów ludowych i galowych, instrumentów muzycznych dla zespołów folklorystycznych, orkiestr i Ochotniczych Straży Pożarnych;
3) zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, w szczególności tworzenie terenów zielonych, monitoring, tworzenie centrów rekreacji, budowy, przebudowy i remontu placów zabaw, budowa, przebudowa i remonty obiektów małej architektury, tablic pamiątkowych, historycznych informujących o walorach kulturowych, historycznych, przyrodniczych, związanych z miejscowością i regionem, budowy, przebudowy i remontu chodników oraz infrastruktury parkingowej;
4) tworzenia warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w sołectwie (np. zakup sprzętu sportowego, piłkochwytów, strojów sportowych, siłowni zewnętrznych, budowa i modernizacja m. in.: obiektów sportowych, ścieżek dydaktycznych).

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 15 października 2019 r. 7. Do Konkursu „MKIS” nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Pomoc finansową w Konkursie „MKIS ” przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w 2019 roku wynosi 60 000,00 zł na gminę.

Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *